ปิดระบบ bmsonline hms จนถึงเวลา 15.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและข้ออภัยในความไม่สะดวก