ระบบบริหารงานสาขา BMS Online    วันที่ทำรายการ         

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริหารงานสาขา BMS Online

ประกาศ   

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนหน้า Login เข้าใช้งานระบบ BMS
เรียน พนักงานขายสาขา / ผู้จัดการขายสาขา / ผู้จัดการขายเขต


        ทาง MIS ได้ทำการปรับเปลี่ยนการ Login เข้าใช้งานระบบ BMS ใหม่ เพื่อให้การใช้งานสะดวกขึ้น
โดยได้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ซึ่งสาขาสามารถเลือกเข้าใช้งานระบบ BMS ได้ดังนี้คือ
งาน Operation : สำหรับเข้าบันทึกงานประจำวันดังนี้
    งานการกำหนดค่าคงที่
    งานด้านฐานข้อมูล
    งานระบบบริหารงานสาขา :-
        ซื้อสินค้า
        ส่งกลับสินค้า/โอนไม้
        ปิดงานสิ้นวัน
        การประมาณการณ์การซื้อ(F/A)
        การยกเลิกตั๋วชั่ง/ใบเสร็จรับเงิน
        การออก D/O ล่วงหน้า

งาน Report: สำหรับดูรายงานประจำวันและรายงานต่างๆ ของระบบ
    รายงานการปฏิบัติงานต่างๆ
    รายงานสถานะข้อมูลไม้วิ่งตรง ***


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่าย MIS
บริษัทไชโย เอเอ จำกัด
(ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)

จัดซื้อไม้สาขา "ฝังตัว ฝากใจ ได้ประโยชน์ร่วนกัน สานสัมพันธ์ยั่งยืน"
Version Online