ระบบบริหารงานสาขา BMS Online   

  วันที่ทำรายการ          
 
ระบบบริหารงานสาขา BMS Online
(ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)
เรื่อง แจ้งติดตั้งส่วนการปรับระบบคำนวณมูลค่าสินค้าในระบบ BMS เป็นจุดทศนิยม (ไม้และเชื้อเพลิง)
เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน
 
     สืบเนื่องจากได้รับ UR จากทางคุณปัทมาบัญชี ให้ทาง MIS ดำเนินการปรับส่วนการคำนวณค่าสินค้าในระบบ จากเดิมการคำนวณค่าสินค้าและค่าบริการของลูกค้าทั้งหมด (ไม้และเชื้อเพลิง) แบบจำนวนเต็มไม่มีทศนิยม ทำให้มูลค่าไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่ได้รับ รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน
     ดังนั้น จึงขอปรับเป็นการคำนวณมูลค่าสินค้าในระบบ BMS เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักสากล โดยทาง MIS ได้สรุปร่วมกันทั้งหน่วยงานบัญชีเพื่อหาข้อสรุปในการปรับระบบดังกล่าว และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำการติดตั้งในระบบในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00-9.00 น. โดยจะไม่สามารถทำจ่ายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

รายละเอียดการคำนวณค่าในระบบ
จากเดิม คำนวณมูลค่าที่เป็นจำนวณเต็มโดยตัดจุดทศนิยมทิ้ง
ปรับใหม่ คำนวณมูลค่าจริงตามหลักทศนิยมสากล (>= .5 ปัดขึ้น)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การคำนวณค่าในระบบถูกต้องตามหลักสากล
2.เพื่อให้ข้อมูลตรงกับใบกำกับภาษีของหน่วยงานบัญชี
3.เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ประกอบด้วย
1.ระบบงานสาขา (BMS Online) :: ปรับเพิ่มรองรับการทำจ่ายแบบทศนิยม ดังนี้
     1.ส่วนลงทะเบียนรับซื้อและการทำจ่ายเงินสด
เมนู ลงทะเบียนรับซื้อใหม่, รับซื้อใหม่ย้อนหลัง, รับซื้อตามสัญญา, รับซื้อตามสัญญาย้อนหลัง
1.1.ส่วนการลงทะเบียนซื้อปรับส่วนการคำนวนจำนวนเงินให้คำนวนแบบมีทศนิยม (2 ตำแหน่ง)
- คำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง กรณีที่เป็นประเภทการจ่ายเงินสด เงินที่จะได้รับจริงจะเป็นจำนวนเงินรวมค่าสินค้าที่ปัดเศษแล้ว (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
(>= .5 ปัดขึ้น )
- คำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง กรณีที่เป็นประเภทการจ่ายเงินโอน เงินที่ได้รับจริงจะเท่ากับรวมเงินค่าสินค้า (ไม่ปัดเศษ)
1.2.ส่วนเอกสารใบเสร็จรับเงิน เพิ่มแสดง "จำนวนเงินที่จ่ายจริง"
1.3.ส่วนการแก้ไขรายการ/การแก้ไขใบเสร็จ/การยกเลิกใบเสร็จ >> คำนวณมูลค่าแบบมีทศนิยม
     2.ส่วนการตั้งเบิกค่าสินค้าและบริการ
2.1.ส่วนการตั้งเบิกค่าไม้
- ปรับส่วนการทำจ่ายให้รองรับการจ่ายแบบมีการบวกเพิ่ม (รายรับ/รายหัก) เพิ่มการทำจ่ายแบบมี VAT และแยก VAT รายวัน
- ปรับส่วนเอกสารใบ Pay in และรายละเอียดการตั้งเบิกค่าซื้อไม้ เพิ่มแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และรายรับ/รายหัก
2.2.ส่วนการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง
- ปรับส่วนเอกสารใบ Pay in เพิ่มแสดงคอลัมน์ D/O ปลายทาง, ค่าความร้อน, ความชื้นมาตรฐาน, Rate และตัดคอลัมน์ น้ำหนักของความชื้น และราคาของสิ่งเจือปน
- แยกคำนวน VAT รายวัน
 
2.ระบบงานบัญชี (BMS Center) :: ปรับเพิ่มรองรับการทำจ่ายแบบทศนิยม ดังนี้
     1.ส่วนการตรวจสอบรวมถึงแก้ข้อมูลรายการซื้อ และแก้ไขข้อมูลใบเสร็จ >> คำนวณมูลค่าแบบมีทศนิยม
     เมนู แก้ไขข้อมูลการซื้อ, รายงานการรับซื้อประจำวัน เพิ่มแสดงคอลัมน์ "รายได้/ค่าใช้จ่ายจากการปัดเศษ" ในส่วนแสดงข้อมูลการซื้อ และรายงานการรับซื้อประจำวัน
     2.ส่วนเอกสารใบเสร็จรับเงิน เพิ่มแสดง "จำนวนเงินที่จ่ายจริง"
     3.ส่วนการแก้ไขรายการ/การแก้ไขใบเสร็จ/การยกเลิกใบเสร็จ >> คำนวณมูลค่าแบบมีทศนิยม
     4.ส่วนการทำใบ pay in ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าปั๊ว (กรณีทำแทนสาขา) >> ปรับส่วนการทำจ่ายให้รองรับการจ่ายแบบมีการบวกเพิ่ม (รายรับ/รายหัก) เพิ่มการทำจ่ายแบบมี VAT และแยก VAT รายวัน
     5.ส่วนการสร้างใบเสร็จและแก้ไขข้อมูลใบเสร็จ ค่าบรรทุก ขนถ่าย ตัดฟัน >> คำนวณมูลค่าแบบมีทศนิยม
     6.ส่วนการจ่ายเงินและออกใบเสร็จฯแผน3 และแก้ไขข้อมูลใบเสร็จฯแผน3 >> คำนวณมูลค่าแบบมีทศนิยม
     7.ส่วนการบันทึกค่าใช้จ่ายและ Template AX สรุป code บัญชีเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปัดทศนิยม ดังนี้
ค่าเชื้อเพลิง
421001 รายได้เบ็ดเตล็ด
645000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าไม้
42110600 รายได้อื่นๆ
53239001 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
 
กรณีที่ติดปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ System Implementer นส.อ่อนอนงค์ ชินคีรี Tel : 087-9782622 , E-Mail : itco@saaa.co.th
 
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่าย MIS กลุ่มบริษัท ชัยโยทริปเปิ้ล เอ จำกัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การเข้าใช้งานระบบ CRM ส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า FSC สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://k71.saaa.co.th/crm/
คลิกเลือก เจ้าหน้าที่สาขา >> ระบุ Username และ Password >> คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 

ระบบ BMS Online
Copyright Version T2015.4.8
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน