ระบบบริหารงานสาขา BMS Online   

  วันที่ทำรายการ          
 
ระบบบริหารงานสาขา BMS Online
(ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)
ประกาศ !!!
เรื่อง การบริหารการทำจ่ายค่าไม้และค่าเชื้อเพลิง (เงินสด) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
เรียน ฝ่ายจัดซื้อไม้และเชื้อเพลิงทุกท่าน
 
แจ้งกำหนดเวลาการทำรายการในระบบ BMS เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารการทำจ่ายค่าไม้และค่าเชื้อเพลิง (เงินสด) ให้เหมาะสมตามนโยบาย โดยตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ระบบ BMS จะกำหนดระยะเวลาในระบบการทำจ่ายเงินสดค่าไม้และค่าเชื้อเพลิงให้ลูกค้าเงินสด ดังนี้
 
08.00 - 20.00 น. สามารถทำจ่ายเงินสดค่าไม้และออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้ (ห้ามทำจ่ายเงินสดหลังจากเวลา 20.00 น. ให้แจ้งลูกค้าให้มารับเงินในช่วงเวลาดังกล่าว)

** ระบบจะเช็คว่า ลูกค้าต้องมีเลขที่บัตรประชาชน หากไม่มีจะไม่สามารถทำจ่ายเงินสดจากระบบได้

 
20.01 - 20.30 น. ให้ทำการปิดงานประจำวันในระบบ BMS ให้เรียบร้อย

**ส่งสรุปข้อมูลรูปถ่ายลูกค้าและใบเสร็จรับเงินและเงินคงเหลือส่งบัญชีทาง Mail

 
20.31 - 21.00 น. ระบบจะ Alert ไปยังบัญชีไม้ในระบบ BMS Center ว่าสาขาใดไม่ดำเนินการปิดงานประจำวัน เพื่อติดตามตรวจสอบ
 
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ล เอ
  
------------------------------------------------------------------
ประกาศ !!!
เรื่อง การติดตั้งการปิดสัญญาซื้อไม้เหมาแปลงในระบบ BMS Auto
เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

สืบเนื่องจากทาง MIS ได้รับ Requirement เพิ่มเติมจากทางผู้บริหารและหน่วยงานบัญชี ให้พัฒนาเพิ่มเติมส่วนการปิดสัญญาซื้อไม้เหมาแปลงในระบบ BMS Auto
เนื่องจากปัจจุบันสาขาทำการเปิดสัญญาใหม่แต่ไม่ได้ทำการปิดสัญญาเหมาแปลงในระบบ เมื่อทำการซื้อหมดแปลงแล้วทำให้เกิดปัญหาการเลือกใช้สัญญาเดิมที่ปิดไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเลือกสัญญาผิดพลาดและช่วยลดงานเจ้าหน้าที่สาขาในการเข้ามาทำการปิดแปลงในระบบ ทาง MIS จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม แยกส่วน ดังนี้
1. ปรับส่วนการระบุข้อมูลประมาณการณ์ เป็นเดือนและปี ที่จะปิดแปลงมีผลทุกประเภทสัญญา (เดิมระบุเป็นวันที่ปิดแปลง)
2. เพิ่มส่วนการปิดแปลง Auto โดยระบบจะทำการรันข้อมูลทุกๆ ต้นเดือน โดยมองเงื่อนไขจาก ประมาณการณ์ เดือนและปี ที่จะปิดแปลง
ที่ระบุในสัญญาและบวกเพิ่มเผื่อระยุเวลาให้ 1 เดือน เช่น สาขาระบุข้อมูล ปิดแปลง ในเดือน มีนาคม 2559 ระบบจะทำการ Update
สถานะรายการปิดแปลงเมื่อ สิ้นเดือน เมษายน 2559
3. เพิ่มการระบุข้อมูลผู้บรรทุกและประเภทรถที่ใช้ (เฉพาะสัญญาเหมาแปลง FSC)

ทั้งนี้ ได้ทำการปิดสัญญาเดิมๆ ในระบบก่อนหน้าที่ทำการระบุเดือนและปีประมาณปิดแปลงก่อนเดือน มีนาคม 2559 เรียบร้อย

กรณีที่ต้องการใช้สัญญาต่อหลังจากถึงกำหนดปิดแปลงแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งขอให้บัญชีขยายระยะปิดแปลง สัญญานั้นจึงจะสามารถใช้งานต่อได้

**ติดปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ itco@saaa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่าย MIS,SAAA
  
------------------------------------------------------------------
  
ประกาศ !!!
เรื่อง การระบุพิกัดแปลงโดยใช้ Google Map (Mark Point)
เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

ทาง MIS ได้ติดตั้งส่วนการระบุพิกัดแปลงโดยใช้ Google Map (Mark Point) เพื่อรองรับในส่วนของการหาพิกัดของที่อยู่แปลงปลูก
โดยสามารถดำเนินการค้นหาพิกัดตามที่อยู่ของแปลงปลูกโดยใช้ GPS ของคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งปัจจุบันที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือค้นหาตามพื้นที่
และสามารถเลื่อนจุด Mark Point ไปยังตำแหน่งพิกัดของแปลงปลูกได้แทนการระบุพิกัดแบบเดิม (X,Y)ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลพิกัดที่ใกล้เคียงและถูกต้อง

การระบุพิกัดแปลงโดยใช้ Google Map (Mark Point) จะมีผลกับการใช้งาน ส่วนข้อมูลสมาชิก/ตัวแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
------------------------------------------------------------------
  
ประกาศ !!!
เรื่อง แจ้งติดตั้งส่วนการพัฒนาระบบ BMS เพิ่มเติมให้รองรับการการใช้งานได้หลาย Browser
เรียน เจ้าหน้าที่สาขาและเจ้าหน้าที่บัญชี

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ง่ายและรองรับต่อการเข้าใช้งานระบบ ทาง MIS จึงได้พัฒนาระบบ BMS Online และ BMS Center
เพิ่มเติมให้รองรับการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดที่ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้


วัตถุประสงค์
1. รองรับการใช้งานได้หลาย Browser ร่วมทั้งบน Smart phone ,Tablet ,Ipad (จากเดิมที่ได้เฉพาะ Internet Explorer)
2. การปรับลดส่วนการทำรายการ ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ทำรายการเฉพาะที่ใช้ปัจจุบัน เพื่อลดระยะเวลาในการทำรายการในระบบ
  
ระบบ BMS Online สำหรับสาขา ::-
1. เมนู ระบบบริหารงานสาขา >>> ซื้อสินค้า
  
2. เมนู ระบบบริหารงานสาขา >>> ส่งกลับสินค้า/โอนไม้
  
3. เมนู การออก D/O มือล่วงหน้า
  
หมายเหตุ :: การทำรายการลงทะเบียนส่งกลับจะรองทำรายการได้เฉพาะกรณี Keyin รายการเท่านั้น

ทั้งนี้ทาง MIS ได้ดำเนินการติดตั้งส่วนงานดังกล่าวในระบบเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันอังการที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
  
------------------------------------------------------------------
  
การเข้าใช้งานระบบ CRM ส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า FSC สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://k71.saaa.co.th/crm/
คลิกเลือก เจ้าหน้าที่สาขา >> ระบุ Username และ Password >> คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 

ระบบ BMS Online
Copyright Version T2015.4.8
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน